Asistente Manaxheriale dhe Këshillit Mbikqyrës të Eurosig

e-Albania

Kontrollo Sigurimin në e-Albania

Asistente Manaxheriale dhe Këshillit Mbikqyrës të Eurosig

POZICIONI: Asistente  Manaxheriale dhe Këshillit Mbikqyrës të Eurosig 

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

Të ketë përfunduar studimet e larta në degët Juridik ose Shkenca Shoqërore.
Lloji diplomës:DNP (Diplomë e nivelit të parë) + Master,se DIND (Diplomë e integruar e nivelit të dytë),si dhe diploma të barasvlefshme me to,sipas ligjit të arsimit në fuqi.

Të ketë eksperiencë pune të mëparshme,jo më pak se 4 vjet;

Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese,bashkëpunuese dhe organizative;

Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/ Paketa Microsoft Office;Etj

Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (njohja e gjuhëve të tjera përbëjnë avantazh);

Të ketë kualifikime të dëshmuara mbi pozicionin e “asistente”

Të jetë e përpiktë dhe korrekte;

Të dijë të ruajë konfidencialitetin dhe të ketë integritet dhe etikë të lartë profesionale.

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 

Përgatitja e shkresave dhe e komunikimeve;

Përgjigjet ndaj kërkesave të punës të manaxhmentit të kompanisë;

Koordinon takime të ndryshme të manaxhmentit të kompanisë;

Menaxhon komunikimet në e-mail dhe në telefon;

Menaxhimi i përditshëm i axhendës;

Organizimi i takimeve, udhëtimeve dhe rezervimeve;

Menaxhimi i nevojave të zyrës për blerjet e vogla;

Aktivitetet e pritjes;

Ndjek rregullat dhe procedurat e kompanisë;

Çdo aktivitet që ka lidhje me mbarëvajtjen e punëve rutinë të zyrës dhe stafit.

 

Për të aplikuar për këtë pozicion pune,dërgoni CV-në,diplomën universitare të skanuar nga origjinali dhe letrën tuaj të interesit në adresën e e-mail;burime.njerezore@eurosig.al,me subjekt "Aplikim për vendin vakant Asistente manaxheriale dhe Këshillin Mbikëqyrës ".

Afati i aplikimit është deri me datë 25 shkurt 2022.