Specialist IT

e-Albania

Kontrollo Sigurimin në e-Albania

Specialist IT

Specialist IT (Administrator Databaze)

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

 • Instalim,konfigurim,mirëmbajtje,monitorim dhe upgrade i MS SQL Servers.
 • Administron,ruan integritetin e të dhënave dhe sigurinë e serverave MS SQL Server.
 • Kontrollon gjendjen (health) e nodeve të SQL.
 • Kontroll i mënyrës së konfigurimit të availability group.Troubleshoot për secilin nga nodet në nivel DB.
 • Sistemim dhe organizim i backup-it të Databazave.
 • Analizon,ndjek zhvillimet nga ana e palëve të treta,teston dhe lanchon në live zhvillimet e reja.
 • Suporton përdoruesit e sistemit të brendshëm të kompanisë.
 • Administrim i faqes zyrtare të kompanisë.
 • Dokumentim në mënyrë periodike të proceseve të punës.

Kriteret që aplikantët duhet të plotësojnë janë:

 • Diplomuar për Informatikë/Informatik Ekonomike /Teknologji Informacioni etj..
 • Eksperiencë e mëparshme (minimalisht 3 vite) e preferueshme në të njëjtin pozicion ose të ngjashëm.
 • Njohuri shumë të mira në MS SQL Servers
 • Experiencë në shkrimin T-SQL.
 • Të njohë krijimin replikimin dhe vendosjen në availability group të DB.
 • Monitorim i DB dhe zgjidhja e problematikave të ndryshme ditore.
 • Njohuri në teknologjitë C#, ASP.NET (Webservice&API), SQL Azure.
 • Njohuri në Drupal & Wordpress
 • Njohuri të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);

 

Të interesuarit /at janë të lutur të dërgojnë CV brenda dt.20/Nëntor 2021 në adresën e email: burime.njerezore@eurosig.al