Aksionarët

Aksionarët

Kapitali themeltar i shoqërisë është i ndarë në 249,565 aksione të themeluesve të shoqërisë,të cilat janë të së njëjtës kategori. Aksionet janë të numëruara nga numri 1 deri 249,565 përfshirë numrin e fundit të aksionit.

Pjesëmarrja e aksionarëve në kapitalin themeltar të shoqërisë është si më poshtë:

AKSIONARËT AKSIONET QË ZOTËROJNË
KADRI MORINAJ 64.5 % të kapitalit themeltar
SHOQËRIA “EURO-ALBA.EA” SHPK, përfaqësuar nga GAZMEN NEZA 17.654 % të kapitalit themeltar
XHEVDET MORINA 17.53 % të kapitalit themeltar
YLLI MERKAJ 0.31 % të kapitalit themeltar.